Algemene voorwaarden van DC Loopbaanbegeleiding

Vóór het aangaan van alle overeenkomsten worden deze algemene voorwaarden onder de aandacht gebracht bij deelnemer en/of opdrachtgever.

Artikel 1 – Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • DC Loopbaanbegeleiding: DC Loopbaanbegeleiding (ofwel DreamCenter/DreamCenter Loopbaanbegeleiding) die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden van diensten en producten; ook wel opdrachtnemer genoemd, verder afgekort als DCL.
 • Opdrachtgever: de natuurlijke persoon, rechtspersoon of instantie met wie DCL een overeenkomst voor diensten of producten aangaat of met wie DCL in onderhandeling is over het sluiten van een overeenkomst. De opdrachtgever kan ook zelf de deelnemer zijn.
 • Deelnemer: degene die deelneemt aan een coaching-, training- of adviestraject, dit kan ook de opdrachtgever zelf zijn.
 • Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen DC Loopbaanbegeleiding en opdrachtgever tot stand komt, elke wijziging daarin of aanvulling op, alsmede alle (rechts)handelingen ter uitvoering van die overeenkomst en achteraf bezien, alle (rechts)handelingen benodigd voor het aangaan van die overeenkomst.
 • Diensten: alle door DC Loopbaanbegeleiding aan de opdrachtgever geleverde diensten en producten waaronder Coaching, Training, Advies en testen, alles in de ruimste zin des woord, alsmede alle andere ten behoeve van de opdrachtgever verrichte diensten van welke aard dan ook, uitgevoerd in het kader van een overeenkomst, waaronder begrepen diensten die niet op uitdrukkelijk verzoek van opdrachtgever zijn verricht al of niet tegen betaling.

Artikel 2 – Toepasselijkheid van deze voorwaarden
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij DC Loopbaanbegeleiding diensten aanbiedt of levert. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen;
2.2 Niet alleen DCL maar ook alle personen of ondernemingen die bij de uitvoering van enige overeenkomst voor de opdrachtgever zijn betrokken (zoals deelnemers), kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen;
2.3 Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende overeenkomsten en vervolgovereenkomsten van de opdrachtgever;
2.4 Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door DCL uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
2.5 Op alle betrekkingen tussen DCL en de opdrachtgevers is het Nederlandse recht van toepassing.

Artikel 3 – Offertes en aanbiedingen
3.1 Alle offertes en aanbiedingen van DC Loopbaanbegeleiding zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
3.2.1 De op de website genoemde tarieven zijn uitgedrukt in euro’s.
3.2.2 De genoemde tarieven zijn voor zakelijke opdrachtgevers exclusief 21% BTW.
3.2.3 De genoemde tarieven voor Outplacement en Re-integratie 2e spoor trajecten zijn altijd exclusief 21% BTW.
3.4 Offertes zijn gebaseerd op de bij DCL beschikbare informatie.
3.5 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders/overeenkomsten.
3.7 DCL kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Artikel 4 – Totstandkoming van een overeenkomst
4.1 De overeenkomst geldt vanaf het moment dat een overeenkomst of offerte is ondertekend door opdrachtgever én indien van toepassing: door de deelnemer. Of: vanaf het moment dat opdrachtgever een product of dienst heeft besteld op de website van DC Loopbaanbegeleiding en daarbij akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden.
4.2 Een offerte van DC Loopbaanbegeleiding is steeds vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Indien opdrachtgever een deel van de offerte wenst te aanvaarden, is DCL gerechtigd de deelopdracht niet te aanvaarden en/of aanvullende voorwaarden te stellen.
4.5 Door ondertekening verklaart opdrachtgever dat de deelnemer in goede mentale en fysieke gezondheid verkeert.
4.6 DCL heeft het recht om zonder opgave van reden een overeenkomst van een opdrachtgever te weigeren dan wel de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer te weigeren.

Artikel 5 – Uitvoering van de overeenkomst van diensten anders dan producten
5.1 Overeenkomsten worden alleen ten behoeve van de wederpartij verricht. Derden kunnen aan de inhoud daarvan geen rechten ontlenen.
5.2 DC Loopbaanbegeleiding kan de overeenkomst pas uitvoeren als alle daarvoor benodigde gegevens door de wederpartij aan DCL zijn verstrekt. In geval de benodigde gegevens niet voorhanden zijn, heeft DCL het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
5.3 DCL zal er op toezien dat alle gegevens met betrekking tot de overeenkomst vertrouwelijk worden behandeld.
5.4 DCL is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat DCL is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn;
5.5 DCL zal bij het verrichten van de diensten voor de wederpartij de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen met betrekking tot de belangen van de wederpartij. DCL kan echter geen resultaten garanderen.
5.6 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft DCL het recht bepaalde diensten te laten verrichten door derden. Dit zal altijd in overleg met de opdrachtgever geschieden. De toepasselijkheid van artikel 7:404 BW wordt uitgesloten. DCL draagt er zorg voor dat een uitvoerder van ten minste dezelfde kwaliteit als DCL zal worden gezocht. De toepasselijkheid van artikel 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
5.7 Indien opdrachtgever derden bij de uitvoering van de overeenkomst wenst te betrekken, zal hij daartoe slechts overgaan na instemming van DCL.
5.8 De opdrachtgever en deelnemer zijn zich ervan bewust dat psychologische counseling of therapie geen deel uitmaakt van het coaching traject.
5.9 Mocht de coach vóór of tijdens het coaching traject zaken of ziektebeelden vermoeden die niet onder het werkterrein of de deskundigheid van de coach vallen, dan zal de coach de opdrachtgever en deelnemer daarop attenderen en aangeven dat consult elders wenselijk is.
5.10 De deelnemer is zich, als onderdeel van het proces, verplicht om voorbereidende huiswerkopdrachten te maken en deze volgens de aanwijzingen van de coach naar beste vermogen uit te voeren en eerlijk en open bij te dragen aan de gesprekken.
5.11 De deelnemer dient zich te houden aan de afgesproken tijd en plaats van de sessies en aan eventuele afspraken die tijdens de sessies worden gemaakt.
5.12 DCL geeft tijdens trajecten adviezen omtrent te nemen besluiten of veranderingen in iemands leven. Zowel de opdrachtgever als de deelnemer is zich er echter van bewust dat de uitkomsten van het coaching- en/of adviestraject kunnen variëren en niet gegarandeerd kunnen worden. De deelnemer blijft daarom te allen tijde verantwoordelijk voor diens eigen gedrag en de consequenties daarvan, zowel tijdens het traject als daarna, op zich voor het boeken van resultaat. DCL is niet verantwoordelijk, laat staan aansprakelijk, voor te nemen of reeds genomen besluiten of veranderingen in het leven van de opdrachtgever/deelnemer.

Artikel 6 – Contractsduur en ontbinding van de overeenkomst
6.1.1 De overeenkomst tussen DC Loopbaanbegeleiding en de opdrachtgever wordt aangegaan voor de in de overeenkomst of in de trajectomschrijving in de webwinkel in de  schriftelijk bepaalde tijd en/of bepaald aantal sessies, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
6.1.2 Trajecten met 1 – 10 sessies dienen in binnen een periode van 6 maanden vanaf de 1e sessie te worden afgerond. Trajecten met 11 en meer sessies dienen binnen een periode van 12 maanden vanaf de 1e sessie te worden afgerond. Wanneer het deelnemer om welke reden dan ook niet lukt om het traject af te ronden binnen de overeengekomen periode, zal het traject alsnog worden afgerond. Deelnemer kan in dat geval geen aanspraak maken op gemiste sessies. Tenzij anders wordt overeengekomen.
6.2.1 Vóór aanvang van het traject (het 1e gesprek) kan de overeenkomst kosteloos worden ontbonden. Wanneer het traject eenmaal is gestart, kan de overeenkomst niet meer ontbonden worden. Wanneer deelnemer zijn coachingsdoelen vroegtijdig heeft behaald, kunnen de overige sessies ingezet worden als jobcoaching-sessies of als coachingsessies voor persoonlijke ontwikkeling of andere thema’s.
6.2.2 Wanneer DCL een overeenkomst wil/(door overmacht) moet ontbinden, heeft de opdrachtgever recht op terugbetaling van het volledige door deze aan DCL betaalde bedrag met aftrek van de tot de beëindiging wel geleverde prestaties.
6.3 Wanneer de opdrachtgever of deelnemer om wat voor reden dan ook de overeenkomst de afspraken verzuimt, verplicht hij zich wel 100 % van het totaalbedrag van de betreffende overeenkomst te voldoen.
6.4 DCL kan zonder uit hoofde daarvan tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, via schriftelijke bevestiging met onmiddellijke ingang en zonder gerechtelijke tussenkomst de overeenkomst met Opdrachtgever ontbinden, indien:
• Opdrachtgever één of meer verplichtingen, voortvloeiende uit de overeenkomst of uit deze algemene voorwaarden, niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt en hij deze nalatigheid niet binnen 30 dagen, nadat DCL bij aangetekende brief hiertoe gemaand heeft, opheft.
Het hiervoor bepaalde laat onverlet de overige aan DCL rechtens toekomende bevoegdheden, zoals die tot het vorderen van nakoming en/of schadevergoeding.

Artikel 7 – Wijziging van de overeenkomst en wijzigingskosten
7.1 DC Loopbaanbegeleiding behoudt zich het recht voor om afspraken te verzetten mocht dit noodzakelijk blijken voor de eigen bedrijfsvoering, scholing, ziekte of dringende persoonlijke omstandigheden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van DCL op en is voor de opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.
7.2 Voor het tijdig verplaatsen van een coaching- of adviesgesprek gelden geen extra kosten.
7.3 Niet tijdige annuleringen van afspraken zijn maximaal 2 maal per traject toegestaan. Bij een 3e annulering van een afspraak, komt die sessie te vervallen.
7.3 Het is niet mogelijk om het traject voortijdig te beëindigen of te wijzigen. Wanneer deelnemer zijn coachingsdoelen vroegtijdig heeft behaald, kunnen de overige sessies ingezet worden als coaching-sessies (voor bijv. persoonlijke ontwikkeling of andere thema’s).

Artikel 8 – Overmacht
8.1 Indien DC Loopbaanbegeleiding door niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) niet aan haar verplichtingen jegens de wederpartij kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand.
8.2 Indien de overmachtstoestand 2 maanden heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, voor zover de overmachtstoestand dit rechtvaardigt.
8.3 Voor zover er diensten zijn verricht worden de kosten daarvan door DCL bij wederpartij in rekening gebracht.

Artikel 9 – Betaling
9.1 Betaling dient tenzij schriftelijk anders overeengekomen binnen 14 dagen (tenzij anders overeengekomen) na factuurdatum, in Euro’s te geschieden, door storting / overmaking op de factuur aangegeven bankrekening onder vermelding van het factuurnummer of kenmerk of door het product/de dienst via de webshop van DCL te bestellen en per Ideal te voldoen. Via de webshop van DCL kan de betaling ook in 3 termijnen voldaan worden via de betaalservice van derde partijen.
9.2 Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de Opdrachtgever in verzuim. De opdrachtgever is vanaf het moment van verzuim aan DC Loopbaanbegeleiding over het opeisbare bedrag een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente, alsmede een vergoeding van eventueel gemaakte incassokosten.
9.4 In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van DCL en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens DCL onmiddellijk opeisbaar zijn;
9.5 Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
9.6 Indien er andere afspraken worden gemaakt over de wijze of data van betaling, zullen deze worden vastgelegd in de schriftelijke overeenkomst. Deze schriftelijke overeenkomst gaat in dat geval voor op deze algemene voorwaarden.

Artikel 10 – Incassokosten
Ingeval DC Loopbaanbegeleiding om haar moverende reden besluit een vordering wegens niet-betaling van een of meer niet betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is de opdrachtgever naast de verschuldigde hoofdsom en rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. Daaronder zullen steeds zijn begrepen de kosten van incassobureaus, alsmede de kosten en honoraria van deurwaarders en advocaten, ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten bedraagt tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom.

Artikel 11 – Privacybeleid en Geheimhouding
11.1 Deelnemer en opdrachtgever gaat door ondertekening van de overeenkomst óf door het plaatsen van een bestelling via de webshop van DCL akkoord met het privacybeleid van DCL.
11.2 Trainingen, coaching- en adviesgesprekken worden als persoonlijk en vertrouwelijk behandeld. Over de inhoud van deze gesprekken zal door de uitvoerende professional geen enkele informatie aan derden worden verstrekt, tenzij de deelnemer daar uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming voor heeft gegeven. De deelnemer geeft echter reeds nu voor alsdan toestemming om materiaal uit de sessies te gebruiken voor cursussen, studie, intervisie of andere intercollegiale doeleinden zonder vermelding van identiteit en persoonsgegevens.
11.3 Informatie met betrekking tot de deelnemer wordt ongeacht de wijze van vastlegging of overdracht, alleen aan derden (waaronder de opdrachtgever) verstrekt nadat de deelnemer kennis genomen heeft van die informatie en schriftelijk toestemming heeft gegeven voor verstrekking van die informatie, tenzij anders bepaald door de Nederlandse wetgeving. Derhalve zal DC Loopbaanbegeleiding niet kunnen worden aangesproken als zij onwettige zaken aan de opdrachtgever van de deelnemer of aan de wettelijke autoriteiten meldt.
11.4 Aan de overeenkomst zal door DCL niet zonder toestemming van de opdrachtgever extern gerefereerd worden.

Artikel 12 – Intellectueel eigendom en auteursrecht
12.1 DC Loopbaanbegeleiding behoudt alle rechten (voor zover auteurs-, merk-, modellen,- handelsnaam-, of andere rechten van intellectuele eigendom berusten op de door DCL ter uitvoering van de overeenkomst geleverde diensten) die rusten op haar voortbrengselen daaronder begrepen programma’s, modellen, technieken, instrumenten, producten, beeld- en geluidmateriaal, publicaties, materialen, adviezen, (model)contracten, formats, systemen en dergelijke die zijn gebruikt voor de uitvoering van de Diensten. Geen van deze mogen derhalve zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van DCL door de wederpartij worden vermenigvuldigd, geopenbaard, geëxploiteerd en/of aan derden gesteld worden.
12.2 Het auteursrecht rust op de door DCL uitgegeven brochures, projectmateriaal, online materiaal, cursusmateriaal, rapporten, voorstellen en andere stukken die voortkomen uit de Diensten berust bij DCL tenzij een andere auteursrecht hebbende op het werk zelf is aangegeven.
12.3 De wederpartij vrijwaart DCL tegen aanspraken van derden op grond van beweerde inbreuk op eigendoms-, octrooi-, auteurs- of andere intellectuele eigendomsrechten betreffende de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 13 – Aansprakelijkheid
13.1 Opdrachtgever en deelnemer zijn zich echter bewust van de eigen verantwoordelijkheid van deelnemer voor de te behalen resultaten.
13.2 DC Loopbaanbegeleiding aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan door of in verband met door haar verrichte diensten en adviezen. Enige vergoeding van de schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst en schade ten gevolge van bedrijfsstagnatie, bedrijfsschade aan roerende of onroerende zaken, dan wel aan personen zowel wederpartij als bij derden, is uitgesloten. DCL kan niet aansprakelijk worden gesteld voor daden waarbij schade aan anderen of de deelnemer zelf wordt aangericht.
13.3 Voor schade – van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst en schade ten gevolge van bedrijfsstagnatie, bedrijfsschade aan roerende of onroerende zaken, dan wel aan personen van zowel wederpartij als bij derden – die wordt aangericht door de opdrachtgever, deelnemers, of derden wordt de opdrachtgever aansprakelijk gesteld tot vergoeding van de schade.
13.4 Aanspraken die het gevolg zijn van opzet, grove schuld of roekeloosheid van DCL vallen niet onder de beperkingen en uitsluitingen van dit artikel.
13.5 De aansprakelijkheid van DCL is beperkt tot de factuurwaarde van de overeenkomst, althans dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft;
13.6 In afwijking van hetgeen in lid 2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een overeenkomst met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde factuurbedrag.
13.7 Indien door of in verband met het verrichten van diensten door DCL of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor DCL aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid zijn beperkt tot het bedrag van de uitkering uit hoofde van de door DCL afgesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering, met in begrip van het eigen risico dat DCL in verband met die verzekering draagt.
13.8 DCL zal bij de inschakeling van diensten van niet in haar organisatie werkzame derden (zoals testen, adviseurs, deskundigen of dienstverleners) de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. DCL is niet aansprakelijk voor ernstige tekortkomingen jegens opdrachtgever c.q. deelnemer of voor eventuele fouten of tekortkomingen van diensten van deze derden. In zo’n geval is Opdrachtgever verplicht de ingeschakelde derden zelf aansprakelijk te stellen en eventueel geleden schade op deze derden te verhalen.
13.9 DCL is niet aansprakelijk voor door opdrachtgever c.q. deelnemer geleden schade, van welke aard ook, indien DCL bij de uitvoering van haar overeenkomst is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor DCL duidelijk kenbaar was of behoorde te zijn.
13.10 De opdrachtgever vrijwaart DCL tegen alle aanspraken (zoals schades en rechtsvorderingen) van derde(n) die met de uitvoering van de overeenkomst tussen opdrachtgever en DCL samenhangen, tenzij het betreft aanspraken te gevolge van ernstige tekortkomingen van DCL.
13.11 Eventuele aanspraken van de Opdrachtgever in dit artikel bedoelde zin moeten binnen zes maanden na het ontdekken van de schade te zijn ingediend.

Artikel 14 – Persoonsgegevens
Deelnemer en opdrachtgever gaat door ondertekening van de overeenkomst óf door het plaatsen van een bestelling via de webshop van DCL akkoord met het privacybeleid van DCL.

Door het aangaan van een overeenkomst met DC Loopbaanbegeleiding wordt aan DCL toestemming verleend voor automatische bewerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zal DCL uitsluitend gebruiken voor haar eigen activiteiten. Raadpleeg ons privacybeleid voor ons beleid rondom verwerking van gegevens.

Artikel 15 – Geschillenbeslechting
15.1 Op iedere overeenkomst tussen DCL en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing;
15.2 Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en die niet behoren tot de competentie van de kantonrechter, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter van het arrondissement waarbinnen DCL gevestigd is.

Artikel 16 – Vindplaats en wijziging voorwaarden
16.1 Deze algemene voorwaarden zijn op DC Loopbaanbegeleiding onder nummer 56842864 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amersfoort.
16.2 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie.
16.3 Alle schriftelijk vastgelegde afspraken welke afwijken van de bovenstaande voorwaarden, gaan vóór op deze algemene voorwaarden.

Voorwaarden m.b.t. Begeleidingsgarantie

Wanneer je kiest voor een Outplacementtraject of Re-integratie 2e spoor-traject van DC Loopbaanbegeleiding, bieden wij begeleidingsgarantie. Wat is begeleidingsgarantie? Begeleidingsgarantie betekent dat wij begeleiding bieden totdat je daadwerkelijk een baan hebt gevonden.

Een aantal voorwaarden:

 • De termijn kunnen we natuurlijk niet garanderen.
 • Met onmogelijke eisen en wensen en/of het ontbreken van inzet en motivatie van de cliënt kan dit doel uiteraard niet worden niet verwacht.
  .

Voorwaarden m.b.t. Omzetgarantie 

Wanneer je kiest voor een Outplacementtraject of Re-integratie 2e spoor-traject van DC Loopbaanbegeleiding, bieden wij omzetgarantie. Wat is omzetgarantie? Omzetgarantie betekent dat wij begeleiding bieden totdat je je 1e € 3000,- binnen hebt.

Een aantal voorwaarden:

 • De termijn kunnen we natuurlijk niet garanderen.
 • Met onmogelijke eisen en wensen en/of het ontbreken van inzet en motivatie van de cliënt kan dit doel uiteraard niet worden niet verwacht.

.

Voorwaarden m.b.t. de Beroeps- en Studiekeuzetest

Volgende voorwaarden gelden – naast de algemene voorwaarden van DC Loopbaanbegeleiding / DreamCenter – voor een beroepskeuzetest of studiekeuzetest – besteld via dcloopbaanbegeleiding.nl of dcstudiekeuze.nl:

 • Genoemde prijzen zijn inclusief btw.
 • De toegangscodes voor de test worden binnen 24 uur (uitsluitend) op werkdagen toegestuurd via e-mail, nádat de betaling voldaan is.
 • Wanneer de testen eenmaal zijn gemaakt en de uitslag kan worden bekeken, kan er geen terugbetaling meer plaatsvinden.
 • Zolang de testen nog niet zijn gemaakt, kan desgewenst slechts 50% van de betaling terugbetaald worden, doch uiterlijk binnen 30 dagen vanaf de bestelling.
 • In geval van herroeping conform het vorige lid zal DC Loopbaanbegeleiding het bedrag dat de opdrachtgever betaald heeft zo spoedig mogelijk, terugbetalen.